Gebruiksvoorwaarden

1TransVir – Gebruiksvoorwaarden

1TransVir B.V., handelend onder de naam 1TransVir

1. Informatie over deze Gebruiksvoorwaarden

Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn de voorwaarden waarop deze website: www.1transvir.nl (de “Website”) aan u beschikbaar worden gesteld. Door toegang te verkrijgen tot deze website gaat u ermee akkoord dat u aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden bent. Lees deze daarom goed door, print ze indien nodig uit en sla een exemplaar ervan op. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

In deze Gebruiksvoorwaarden betekent “u” de persoon die toegang krijgt tot de Website, en betekent “1TransVir” of “wij” of “ons” 1TransVir B.V., Televisieweg 159, 1322 BH Almere, Nederland.

2. Gebruikersaccount en wachtwoord

Indien u een aankoop wenst te doen of toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde diensten op de Website (zoals bestelstatus en de persoonlijke nieuwsbrief), dan moet u een account aanmaken op de Website. Nadat u de registratieprocedure op de Website hebt doorlopen, zult u een door uzelf gekozen wachtwoord en account ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord en het account, en alle activiteiten die onder uw wachtwoord en account plaatsvinden, geheim te houden.

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account, ook indien anderen dan u uw account gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk indien uw wachtwoord of account door iemand anders wordt gebruikt. U dient ons direct te informeren als u uw wachtwoord of account verliest of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het wachtwoord of het account.

3. Sites van derden

Door te klikken op bepaalde links op de Website kunt u terecht komen op sites van derden, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Als u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar de Website terugkeren door op de ‘back’-pijl te klikken of het nieuw geopende venster te sluiten.

4. Intellectueel eigendom

Door uw gebruik van de Website en haar inhoud worden aan u geen rechten verleend met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo’s, grafische voorstellingen, foto’s, animaties, video’s en tekst, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden op de Website en haar inhoud. Het is u niet toegestaan om de diensten, internetpagina’s of het materiaal op de Website of de computercodes van elementen waaruit de Website bestaat op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen, opnieuw publiceren, downloaden, plaatsen, uitzenden, opnemen, verzenden, commercieel exploiteren, bewerken, aan het publiek mededelen of distribueren, anders dan ten behoeve van uw eigen persoonlijk gebruik.

5. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website, uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website, of van gebreken in de juistheid of de volledigheid van de op de website beschikbare informatie, tenzij deze schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van 1TransVir en hun hoogste leidinggevende personeel. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van het gebruik van de Website, waaronder het doen van aankopen, zelfs als wij vooraf op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. (dit artikel is niet van toepassing voor consumenten, wel voor zakelijke aankopen)

6. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website geplaatst zijn, en door uw gebruik van de Website vanaf dat moment wordt u geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd.